Travertin

Travertin je chemická usazená hornina vznikající na pevnině. Složením odpovídá vápenci, na rozdíl od něj je pórovitý.

Je tvořen malými zrnky čistého uhličitanu vápenatého (kalcitu), která poutají dohromady ostatní částečky, z nichž je travertin tvořen. Může obsahovat také jíl a klastický křemen. Jen ve velmi ojedinělých případech je možné objevit fosilní zbytky.

Podle místa vzniku rozlišujeme: travertin jeskynní (vylučuje se z vod krasových jeskyní), travertin potoků, travertin pramenů.

Travertin je velmi světlou horninou, která se může pohybovat od bělavě žluté až nažloutlé, někdy je zbarven do červena v závislosti na příměsích. Jeho uloženiny jsou často zaoblené, hroznovité a mají často dobře viditelnou páskovanou strukturu.

Z hygienického hlediska má travertin nízkou pojímavost smogu a prachu, vysokou nepropustnost pro páru, vysokou odolnost proti UV záření a vytváří nepříznivé prostředí pro růst bakterií a plísní.
I přes značnou pórovitost travertin není hornina náchylná ke gelifrakci (proces rozpadu hornin v důsledku zamrzání vody v puklinách) a gelivaci, a to ani vlivem dlouhodobého střídání mrazu a tání, ani tlakem ledu obsaženého v trhlinách horniny. Trvanlivost, pevnost a pružnost jsou jejími kvalitami, které zaručují vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemické složení dodává vysokou míru rezistence proti nárazu a opotřebení.

Stupeň tvrdosti  travertinu 3-4